Monitoring wizualny

Regulamin stosowania systemu monitoringu wizyjnego

w I Liceum Ogólnokształcącym

im. Marii Skłodowskiej Curie w Tczewie

1. Postanowienia Ogólne: 

Niniejszy regulamin określa zasady właściwego zarządzania systemem monitoringu wizyjnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Tczewie. 

2. Definicje: 

 • Administrator Danych Osobowych (ADO) – to Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Tczewie (zwanego dalej I LO w Tczewie), Pani Jadwiga ANDRZEJEWSKA. Administrator Danych Osobowych, z definicji, to organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydująca o celach, środkach przetwarzania oraz odpowiadająca za ochronę przetwarzanych danych osobowych. 
 • Administrator Systemu Monitoringu – osoba której zlecono konserwację oraz naprawę systemu monitoringu wizyjnego w skład którego wchodzą kamery oraz rejestrator cyfrowy. 
 • Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W przypadku monitoringu jest to wizerunek oraz sposób zachowania się. 
 • Osoba upoważniona – Osoba posiadająca imienne upoważnienie lub podmiot posiadający umowę powierzenia przetwarzania danych w imieniu administratora w zakresie monitoringu wizyjnego. 
 • Obszar Monitoringu – Obszar objęty polem zasięgu urządzeń rejestrujących obraz w systemie monitoringu. 
 • Projekt systemu monitoringu wizyjnego – dokument zawierający plan rozmieszczenia kamer rejestrujących obraz w systemie monitoringu. 

3. Cel stosowania monitoringu: 

Prowadzimy monitoring wizyjny w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Tczewie w celu:

 1. zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia naszych uczniów, wychowanków, nauczycieli i pracowników obsługi oraz innych osób znajdujących się na terenie naszej jednostki, 
 2. zabezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomego na terenie I LO w Tczewie, w tym zapobieganie kradzieżom, dewastacjom i aktom wandalizmu, 
 3. nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów, wychowanków, nauczycieli i pracowników obsługi oraz innych osób przebywających na terenie jednostki. 

4. Forma monitoringu: 

Stosujemy monitoring wizyjny w postaci kamer umożliwiających nagrywanie wizerunku osób znajdujących się w obszarze administrowanym przez I LO w Tczewie. Kamery systemu monitoringu należącego do jednostki zostały rozlokowane wewnątrz oraz na zewnątrz budynku. Zarówno teren zewnętrzny jak i pomieszczenie, w których zainstalowane zostały kamery, posiadają wyraźne oznaczenie w postaci piktogramu oraz napisu informacyjnego. Piktogramy umieszczone są przy wszystkich wejściach do obszaru objętego monitoringiem. 

5. Zakres przetwarzanych danych osobowych: 

Zakres możliwie przetwarzanych informacji w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na urządzeniu monitorującym jednostkę obejmuje: 

 1. wizerunek osób fizycznych, 
 2. sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym obraz, 
 3. czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem,
 4. nr rejestracyjny pojazdu wjeżdżającego na teren przyległy do I LO w Tczewie. 

6. Obszar objęty monitoringiem oraz pomieszczenia wyłączone: 

Obszar objęty monitoringiem: 

 • pomieszczenia szkolne – korytarze (ciągi komunikacyjne), 
 • teren wokół jednostki. 

Obszar wyłączony z monitoringu: 

 • sale zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
 • pomieszczenia w których udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, 
 • pomieszczenia przeznaczone do rekreacji i odpoczynku pracowników, 
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne, 
 • gabinet profilaktyki zdrowotnej, szatnie i przebieralnie. 

Monitoring w wymienionych pomieszczeniach można stosować jeśli jego obecność jest podyktowana względem istniejącego zagrożeniem dla realizacji celu określonego w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r w art 108a. – zapewnienie bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia.

7. Czas przechowywania i udostępnianie: 

Zapisy z monitoringu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni (okres ten nie może przekraczać 90 dni jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej). Czas ten może zostać wydłużony o okresy wynikające z obowiązków ustawowych lub w celu ochrony praw Administratora albo osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi. Po upływie okresu zbierania i przetwarzania zebrane dane są niszczone w sposób trwały. 

Nagrania mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tylko na podstawie pisemnego wniosku danej jednostki. 

8. Zabezpieczenie danych w zakresie monitoringu: 

W celu zapewnienie bezpieczeństwa, poufności oraz integralności danych zapisanych w systemie monitoringu zapewnia się: 

 • Wdrożenie właściwych rozwiązań technicznych. 
 • Zabezpieczenie urządzeń oraz pomieszczenia w którym dane są zapisywane przed dostępem osób nieupoważnionych. 
 • Stosowanie właściwych zabezpieczeń fizycznych. 

9. Prawa osób, których wizerunek został utrwalony: 

Osobom, których dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu przysługuje prawo do: 

 1. żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO, 
 2. żądania do sprostowania danych – w granicach art. 16 RODO, 
 3. żądanie usunięcia danych – w granicach art. 17 RODO, 
 4. żądania ograniczenia czynności przetwarzania – w granicach art. 18 RODO, 
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO, 
 6. przeniesienia danych w tym uzyskania ich kopii – w granicach art. 20 RODO. 

Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania wizerunku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 20 RODO, którego tekst jest odstępny pod adresem: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC 

Nie planujemy przekazywania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Zarejestrowane dane nie podlegają profilowaniu, a ich przeglądanie odbywa się tylko w przypadku naruszenia albo podejrzenia naruszenia przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych I LO w Tczewie, bezpieczeństwa uczniów, wychowanków i pracowników lub też w związku ze złożoną skargą. 

10. Podstawa prawna: 

 1. art. 6 lit. c), lit. d), lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europejskiej, L 119/1 z 4 maja 2016 r.), 
 2. art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn.zm.),
 3. art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578 z późn.zm.), 
 4. art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016 poz. 2259 z późn.zm.).