Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W TCZEWIE

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie dostępnej pod linkiem: https://1lotczew.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022-03-26

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-26

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Linki zamieszczone w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą zdarzyć się sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie,
 2. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań administratora:
  – cel linku nie zostanie odpowiednio określony,
  – załączniki nie będą posiadać informacji na temat wielkości pliku,
  – niektóre grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.
 3. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których zamieszczone dokumenty lub linki będą nieaktualne z uwagi na fakt:
  – pochodzenia z różnych niezależnych od administratora źródeł,
  – opublikowania w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  – posiadają strukturę uniemożliwiającą możliwość ingerencji, np. skany,
  – opublikowania ich przed wejściem w życie Ustawy o Dostępności Cyfrowej.
 4. Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w stronie.
 5. Strona zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

UŁATWIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać za pomocą narzędzia dostępności.

Strony internetowa https://1lotczew.pl posiada dla użytkowników takie ułatwienia jak:

– powiększenie lub pomniejszenie tekstu, 
– oznaczenie innym kolorem linków, 
– czytelną czcionkę,
– nawigacja za pomocą klawiatury za pomocą standardowych skrótów przeglądarek internetowych (np. TAB, SHIFT + TAB).

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-26

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Kleinschmidt

E-mail: pierwsze.liceum.tczew@gmail.com

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie, położone jest w centralnej części miasta. Wjazd na teren Szkoły realizowany jest od strony ulicy 30-go Stycznia lub ulicy Bałdowskiej a następnie ulicą Szkoły Morskiej. Brama wjazdowa zlokalizowana jest w północno-wschodniej części kompleksu szkolnego. Teren należący do I LO w Tczewie otoczony jest ogrodzeniem zabezpieczającym kompleks przed nieautoryzowanym wejściem osób postronnych. Aby wejść do budynku szkolnego istnieje konieczność pokonywania krótkiego odcinka schodów, brak możliwości wjazdu na wózku inwalidzkim. Budynek szkolny posiada cztery kondygnacje nadziemne. Aby dostać się na wyższe piętra budynku I LO w Tczewie konieczne jest pokonanie schodów znajdujących się w północno-wschodnim skrzydle oraz w południowo-zachodnim skrzydle budynku szkolnego. Brak windy w budynku szkolnym – budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Sekretariat jednostki mieści się na piętrze budynku w jego północno-wschodnim skrzydle.

Na terenie szkoły zapewniono jedno miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek szkoły nie jest przystosowany dla osób niesłyszących. Brak pętli indukcyjnych[1].

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń alfabetu brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

SKARGI I ODWOŁANIA

Każdy ma prawo:
– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie musi zawierać:
– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

STRONA INETERNETOWA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich pod linkiem: https://www.rpo.gov.pl

_________________________________________________________________________

Deklarację dostępności sporządzono z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103), zwanej dalej „decyzją wykonawczą 2018/1523”.

 

[1] Pętle indukcyjne nadają sygnał poprzez zmodulowane pole magnetyczne, które jest odbierane przez cewkę indukcyjną aparatu słuchowego. Takie rozwiązanie eliminuje wszelkie zakłócenia akustyczne – osoba słabosłyszaca słyszy tylko sygnał pożądany.